English

Disclaimer

Het Stadsarchief Rotterdam wil voorzien in de behoefte van burger en overheid aan (historische) informatie over de regio Rotterdam. Deze website is daarbij een belangrijk medium. Hij ontsluit een deel van de collecties die het archief beheert en fungeert zo als startpunt voor nader onderzoek. Ook bij de dienstverlening speelt de website een steeds grotere rol. De informatie die u zoekt zult u steeds vaker online kunnen vinden, aanvragen en bestellen. Op de site bieden wij hulpmiddelen aan om dat proces voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. De beheerder maakt vooral gebruik van beeldmateriaal, dat is beschreven en gearchiveerd door het archief zelf. Ook is de site getest door een intern en extern gebruikerspanel en hun aanwijzingen zijn waar mogelijk overgenomen.
Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Het Stadsarchief Rotterdam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van het Stadsarchief Rotterdam is ontstaan.
Alle rechten voorbehouden

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van documenten uit de Archiefbank of uit de Collectie Beeldmateriaal moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Stadsarchief Rotterdam de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.
Auteursrechten

Deze website is een publicatie van Stadsarchief Rotterdam. Hierop zijn de Archiefwet, de Auteurswet 1912, de Databankwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten ("content") zijn voorbehouden aan Stadsarchief Rotterdam en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen documenten. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van Stadsarchief Rotterdam en de overige rechthebbenden.

Het Stadsarchief Rotterdam heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gereproduceerde documenten te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Stadsarchief Rotterdam.
Privacy Statement

Om de website verder te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren, verzamelen en analyseren wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat onder meer om het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogeheten cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies kunt u dit in uw browser instellen. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Onze cookies kunnen niet gebruikt worden om u op websites van derden identificeren.